Bicicapace Compact

das Kleine

Basispreis ohne e-Motor ab € 1.380,00

Basispreis mit e-Motor ab € 3.800,00